Regional Directorate


The Government of Maharashtra
 • Regional Directorate

  Sr. No. Region Joint Director Address Email Phone
  1 Mumbai R.R.Asawa 49, Kherwadi , aliyawar Jang Marg, Bandra(E.), Mumbai 400 051 jtdir.mumbai@dvet.maharashtra.gov.in PH-9522-26470216/
  26471354/26473055
  2 Pune C.A.Ninale Ghole Road, Pune 411 005 jtdir.pune@dvet.maharashtra.gov.in PH-9520-25533502/
  25535415/16/17
  3 Nashik P.M.Wakade C/o Govt. Technical Highschool, Agra Road, Nasik- 422 002 jtdir.nashik@dvet.maharashtra.gov.in PH-95253-2577220/
  2579410/2572887
  4 Aurangabad R.C.Balapure(I/C) Near by Bhatkal Gate, Post Box No. 77 Aurangabad- 431 001 jtdir.aurangabd@dvet.maharashtra.gov.in,
  aurangabado@gmail.com
  PH-95240-2334962/
  2337078
  5 Amravati P. S. Jaiswal C/o Industrial Training Institute, Morshi Road, Amravati- 444 603. jtdir.amaravati@dvet.maharashtra.gov.in PH-95721 2660506/
  2660320/2660588
  6 Nagpur S. R. Surywanshi Civil Len Nagpur, West HighCourt Road, Nagpur- 440 001 jtdir.nagpur@dvet.maharashtra.gov.in PH-95712-2561481/
  2563403/2560823/
  2526723