Public Download

S.No Type Information Action
1 General महापुरूषांचे कौशल्य विचार निदेशक हस्तपुस्तिका Download
2 General औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या संलग्नतेकरीता ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत Download
3 General xerox machine printer catridge reffiling Download
4 General 01.01.2023 Office Supp. State level Final Seniority list Download
5 General 01.01.2022 Project Officer Final Seniority List Download
6 General 01.01.2023 Office Supp. State level Temp Seniority list Download
7 General 01_01_2023 Full time Teacher Provistional Seniority List Download
8 General दि.01.01.2023 रोजीची पूर्णवेळ शिक्षक यांची राज्यव्यापी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची Download
9 Recruitment पदभरती करिता प्रतिरोधित करण्यात आलेल्या उमेदवारांची काळी यादी Download
10 Recruitment Recruitment Rules-Office Supdt., Head Clerk, Senior Clerk Download
11 Recruitment Recruitment Rules-Computer Programmer Download
12 Recruitment Recruitment Rules-Junior Surveyor, Supdt.Tech, Store_Supdt, Store Keeper, Asstt. Store Keeper Download
13 Recruitment Recruitment Rules-Full Time Teacher, Full Time Teacher (Practical), Asstt. Lecturer Download
14 General शासन मान्यता नसलेल्या / अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेश न घेणेबाबत Download
15 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
16 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
17 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय आदिवासी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांची यादी Download
18 General राज्यातील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
19 General राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
20 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
21 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या शासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
22 General अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासकम राबविणाऱ्या शासकीय संस्थांची यादी Download
23 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
24 General :- माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थांची यादी Download
25 General Terms and Conditions for Online Payments, Refunds and Cancellation Download
26 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download