Public Download

S.No Type Information Action
1 General Terms and Conditions for Online Payments, Refunds and Cancellation Download
2 Exam PRT / SRT सुधारित निकालपत्र Download
3 General पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरवरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु इच्छुक असणाऱ्या संस्थांच्या निरीक्षणाबाबत Download
4 Exam PRT SRT RESULT 2022 Download
5 General नवीन व्यवसाय/तुकडीवाढ/ surrender or Change of trades यांच्या संलग्नतेकरीता (Affiliation) व विद्यमान व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे DST मध्ये रुपांतर करणेकरीता इच्छुक विद्यमान शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकडून 2022-23 या वर्षाकरीता अर्ज मागविणेबाबत Download
6 General शैक्षणिक वर्ष 2022- 23 मध्ये पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रस्तावाबाबत Download
7 General टाटा मेमोरियल सेंटर मार्फत सुरु करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाबाबत Download
8 General गट-ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरिता गट-क मधील पदवी-पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांची दि.01-01-2021 रोजीची राज्यव्यापी अंतिम ज्येष्ठतासूची Download
9 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download
10 General Office order for Constitution of State level Audit Committee under world Bank assisted STRIVE Project Download
11 General Constitution of Grievance Redressal Committee under World Bank assisted Project Download
12 General परिपत्रक- पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यांसाठी संगणकीय प्रणालीव्दारे प्राप्त झालेल्या अंतिम मान्यतेच्या पत्राबाबत... Download
13 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
14 General Bifocal Syllabus Tech. Group Download
15 General Bifocal Syllabus Fish. Group Download
16 General Bifocal Syllabus Agri. Group Download
17 General Bifocal Syllabus Com. Group Download
18 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
19 General Important instructions Regarding Strive Project Download
20 General STRIVE Project - Operation Manual Download
21 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
22 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
23 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download