भरती नियम

अद्ययावत स्थिती

अनु. क्रं वर्ग डाउनलोड
1 वर्ग क आणि ड डाउनलोड

भरती नियम

अनु. क्रं वर्ग पद डाउनलोड
1 वर्ग- अ संचालक डाउनलोड 
सहाय्यक संचालक डाउनलोड 
उपसंचालक(वरिष्ठ)/ उप प्रशिक्षणार्थी सल्लागार(वरिष्ठ) डाउनलोड 
उपसंचालक(वरिष्ठ)/ उप प्रशिक्षणार्थी सल्लागार(वरिष्ठ) डाउनलोड 
प्राचार्य/जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी/ सहाय्यक संचालक डाउनलोड 
2 वर्ग- अ(कनिष्ठ) प्राचार्य/उपप्राचार्य डाउनलोड 
मुख्याध्यापक डाउनलोड 
निरीक्षक डाउनलोड 
सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार(तांत्रिक) Download
चर्मोद्योग विशेक्षज्ञ व अधीक्षक डाउनलोड 
3 वर्ग- अ(कनिष्ठ) (अतांत्रिक) सहाय्यक संचालक(वरिष्ठ) (अतांत्रिक) डाउनलोड 
4 वर्ग- ब (कनिष्ठ) प्राचार्य/उपप्राचार्य/तांत्रिक अधीक्षक/अधीक्षक डाउनलोड 
सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार(तांत्रिक) डाउनलोड 
सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार(तांत्रिक) डाउनलोड 
5 वर्ग- ब (कनिष्ठ) (अतांत्रिक) प्रबंधक डाउनलोड 
सहाय्यक संचालक (अतांत्रिक) डाउनलोड 
6 वर्ग- क लघुलेखक परीक्षा(इंग्रजी) डाउनलोड 
लघुलेखक(कनिष्ठ श्रेणी) डाउनलोड