Shri Sambhaji Patil Nilangekar

‘महाराष्ट्र कौशल्यपूर्ण बनवून ‘Make in Maharashtra’ सत्यात आणूयात. – मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योगजगता विभाग