सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General शैक्षणिक वर्ष 2022- 23 मध्ये पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रस्तावाबाबत Download
2 General टाटा मेमोरियल सेंटर मार्फत सुरु करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाबाबत Download
3 General गट-ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरिता गट-क मधील पदवी-पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांची दि.01-01-2021 रोजीची राज्यव्यापी अंतिम ज्येष्ठतासूची Download
4 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download
5 General Office order for Constitution of State level Audit Committee under world Bank assisted STRIVE Project Download
6 General Constitution of Grievance Redressal Committee under World Bank assisted Project Download
7 General परिपत्रक- पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यांसाठी संगणकीय प्रणालीव्दारे प्राप्त झालेल्या अंतिम मान्यतेच्या पत्राबाबत... Download
8 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
9 General Bifocal Syllabus Tech. Group Download
10 General Bifocal Syllabus Fish. Group Download
11 General Bifocal Syllabus Agri. Group Download
12 General Bifocal Syllabus Com. Group Download
13 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
14 General गट-ड संवर्गातील तांत्रिक अर्हताधारक कर्मचाऱ्यांना निदेशक (गट-क) पदावर पदोन्नतीसाठी दिनांक 24/07/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या पात्रता पुनर्परिक्षेचा निकाल. Download
15 General Important instructions Regarding Strive Project Download
16 General STRIVE Project - Operation Manual Download
17 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
18 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
19 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download