सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 State Purchase Expression of Interest for“Selection of Bank for providing Banking Services for Maharashtra Apprenticeship Promotion Scheme (MAPS)” Download
2 General Tender Notices : EoI for Banking Services for MAPS Scheme Download
3 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
4 General Bifocal Syllabus Tech. Group Download
5 General Bifocal Syllabus Fish. Group Download
6 General Bifocal Syllabus Agri. Group Download
7 General Bifocal Syllabus Com. Group Download
8 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
9 General List of New Age Courses under CTS Download
10 General अत्यंत महत्वाचे-शासकीय/खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या संलग्नता मान्यतेबाबत Download
11 General विशेष विनंती बदली 2021 गट अ व गट-ब (तां/अतां) संवर्गातील अधिका-यांकडून पसंतीक्रम मागविण्याबाबत Download
12 General गट-ड संवर्गातील तांत्रिक अर्हताधारक कर्मचाऱ्यांना निदेशक (गट-क) पदावर पदोन्नतीसाठी दिनांक 24/07/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या पात्रता पुनर्परिक्षेचा निकाल. Download
13 General गट ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरीता दि. 1.1.2020 रोजीची सेवाजेष्ठतासुची Download
14 General Important instructions Regarding Strive Project Download
15 General STRIVE Project - Operation Manual Download
16 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
17 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
18 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download