सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General संचालनालयातंर्गत राबविण्यात येत असलेल्या जागतिक बँक सहाय्यित STRIVE प्रकल्प, State Apprenticeship Monitoring Cell (SAMC) व पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप द्वारे औ.प्र.संस्थांचा दर्जावाढ करणे या योजनेतंर्गत प्रकल्पाशी संबंधीत बाबींचे सनियंत्रण करण्याकरीता शासकीय सेवानिवृत्त उपसंचालक/सहा.संचालक (तां) , प्राचार्य व सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार इ.अधिका-यांची नामिका सुची तयार करणेबाबत. Download
2 General Important instructions Regarding Strive Project Download
3 General STRIVE Project - Operation Manual Download
4 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
5 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
6 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download