सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General गट-ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरिता गट-क मधील पदवी-पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांची दि.01-01-2021 रोजीची राज्यव्यापी अंतिम ज्येष्ठतासूची Download
2 General ledger Printer xerox machine FER DARPRAK 2021-22 Download
3 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download
4 General Office order for Constitution of State level Audit Committee under world Bank assisted STRIVE Project Download
5 General Constitution of Grievance Redressal Committee under World Bank assisted Project Download
6 General परिपत्रक- पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यांसाठी संगणकीय प्रणालीव्दारे प्राप्त झालेल्या अंतिम मान्यतेच्या पत्राबाबत... Download
7 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
8 General Bifocal Syllabus Tech. Group Download
9 General Bifocal Syllabus Fish. Group Download
10 General Bifocal Syllabus Agri. Group Download
11 General Bifocal Syllabus Com. Group Download
12 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
13 General गट-ड संवर्गातील तांत्रिक अर्हताधारक कर्मचाऱ्यांना निदेशक (गट-क) पदावर पदोन्नतीसाठी दिनांक 24/07/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या पात्रता पुनर्परिक्षेचा निकाल. Download
14 General गट ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरीता दि. 1.1.2020 रोजीची सेवाजेष्ठतासुची Download
15 General Important instructions Regarding Strive Project Download
16 General STRIVE Project - Operation Manual Download
17 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
18 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
19 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download