सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई करीता आवश्यक मनुष्यबळाचा पुरवठा करणा-या सेवा प्रदात्याची निवड तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणांचे अंतर्गंत लेखा परीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल फर्मची नेमणूक करणेबाबत जाहीरात. Download
2 General गट ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरीता दि. 1.1.2020 रोजीची सेवाजेष्ठतासुची Download
3 General Important instructions Regarding Strive Project Download
4 General STRIVE Project - Operation Manual Download
5 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
6 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
7 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download