सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General शासन मान्यता नसलेल्या / अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेश न घेणेबाबत Download
2 Recruitment Advertisement for Retired Officer Download
3 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
4 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
5 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय आदिवासी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांची यादी Download
6 General राज्यातील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
7 General राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
8 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
9 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या शासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
10 General अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासकम राबविणाऱ्या शासकीय संस्थांची यादी Download
11 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
12 General :- माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थांची यादी Download
13 General Terms and Conditions for Online Payments, Refunds and Cancellation Download
14 Exam PRT / SRT सुधारित निकालपत्र Download
15 General पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरवरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु इच्छुक असणाऱ्या संस्थांच्या निरीक्षणाबाबत Download
16 Exam PRT SRT RESULT 2022 Download
17 General शैक्षणिक वर्ष 2022- 23 मध्ये पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रस्तावाबाबत Download
18 General टाटा मेमोरियल सेंटर मार्फत सुरु करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाबाबत Download
19 General गट-ब (तां) पदावर पदोन्नतीकरिता गट-क मधील पदवी-पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांची दि.01-01-2021 रोजीची राज्यव्यापी अंतिम ज्येष्ठतासूची Download
20 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download
21 General Office order for Constitution of State level Audit Committee under world Bank assisted STRIVE Project Download
22 General Constitution of Grievance Redressal Committee under World Bank assisted Project Download
23 General परिपत्रक- पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यांसाठी संगणकीय प्रणालीव्दारे प्राप्त झालेल्या अंतिम मान्यतेच्या पत्राबाबत... Download
24 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
25 General Bifocal Syllabus Tech. Group Download
26 General Bifocal Syllabus Fish. Group Download
27 General Bifocal Syllabus Agri. Group Download
28 General Bifocal Syllabus Com. Group Download
29 General Important instructions Regarding Strive Project Download
30 General STRIVE Project - Operation Manual Download
31 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
32 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
33 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download