श्री. नरेंद्र मोदी

भारताला जागतिक कौशल्य भांडवल बनविण्याची आपण सर्व प्रतिज्ञा करूयात.