व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण वर्तमान स्थिती

व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०२२-२०२३)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
सामान्य औ.प्र.संस्था 307 0 579 886
आदिवासी औ.प्र.संस्था 61 0 0 61
महिला औ.प्र.संस्था 15 0 0 15
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 0 28
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 0 4
संरक्षण औ.प्र.संस्था 2 0 0 2
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था 2 0 0 2
एकूण 419 0 579 998

व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०२१-२०२२)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
सामान्य औ.प्र.संस्था 307 0 558 865
आदिवासी औ.प्र.संस्था 61 0 0 61
महिला औ.प्र.संस्था 15 0 0 15
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 0 28
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 0 4
संरक्षण औ.प्र.संस्था 0 0 0 0
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था 2 0 0 2
एकूण 417 0 558 975

व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०२०-२०२१)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
सामान्य औ.प्र.संस्था 307 0 562 869
आदिवासी औ.प्र.संस्था 61 0 0 61
महिला औ.प्र.संस्था 15 0 0 15
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 0 28
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 0 4
संरक्षण औ.प्र.संस्था 0 0 0 0
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था 2 0 0 2
एकूण 417 0 562 932

व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०१९-२०२०)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
सामान्य औ.प्र.संस्था 307 0 557 822
आदिवासी औ.प्र.संस्था 61 0 0 61
महिला औ.प्र.संस्था 15 0 0 15
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 0 28
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 0 4
संरक्षण औ.प्र.संस्था 0 0 0 0
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था 2 0 0 2
एकूण 417 0 557 932

व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०१८-२०१९)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
सामान्य औ.प्र.संस्था 307 0 515 822 75407 70334 5073 150814
आदिवासी औ.प्र.संस्था 61 0 0 61 12497 11551 946 24994
महिला औ.प्र.संस्था 15 0 0 15 4202 3628 574 8404
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 0 28 1557 1254 303 3114
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 0 4 261 256 5 522
संरक्षण औ.प्र.संस्था 0 0 1 1 0 0 0 0
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था 2 0 0 2 481 394 87 962
एकूण 417 0 515 932 94405 87417 6988 188810

व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (ऑगस्ट २०१७)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
सामान्य औ.प्र.संस्था 307 0 427 734 75751 0 38658 114409
आदिवासी औ.प्र.संस्था 61 0 0 61 11980 0 0 11980
महिला औ.प्र.संस्था 15 0 4 19 3739 0 251 3990
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 0 28 1331 0 0 1331
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 0 4 293 0 0 293
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था 2 0 34 36 387 0 3787 4174
संरक्षण औ.प्र.संस्था 0 0 1 1 0 0 209 209
एकूण 417 0 465 882 93481 0 42905 136386

व्यवसाय शिक्षण सद्यस्थिती (ऑगस्ट १६-२०१७)

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण
शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित शासकीय खासगी अनुदानित खासगी विनाअनुदानित
पूर्व व्यावसायिक १९७ शा.तां.वि+(१६९ आदिवासी आश्रम शाळा) 224 161 582 २५०८० (२३१६० + १९२० ) 19740 12420 57240
+ २ स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रम(H.S.C. Vocational) 53 871 181 1105 4025 72800 11875 88700
+ २ स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रम 49 128 784 961 6900 18400 99350 124650
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 27 32 1187 1246 2000 2400 60440 64840
एकूण 326 1255 2313 3894 44125 129595 146760 320480