सूचना

अनु क्रं तारीख शीर्षक कार्य
१५ /०९ /२०१७ औ.प्र.संस्थेच्या क्राफ्ट प्रशिक्षकांच्या पदांसाठी अधिसूचना
०४ /०९ /२०१७ ईएसबीसी उमेदवारांसाठी अधिसूचना
०५ /०८ /२०१७ निवडलेल्या उमेदवारांसाठी नोटीस
२१/०६/२०१७ निवडलेल्या उमेदवारांना माहिती
२१/०६/२०१७ निवडलेल्या उमेदवारांना नोटीस
१८/०२/२०१७ दस्तऐवज सत्यापनासाठी अनुपस्थित उमेदवारांची अधिसूचना
१८/०२/२०१७ भूकंपग्रस्त अभ्यासासाठी अधिसूचना
२३/१२/२०१६ उमेदवारांसाठी सूचना डीटी. २३/१२/२०१६
१७/१२/२०१६ उमेदवारांसाठी सूचना डीटी. १७/१२/२०१६
१० २२/११/२०१६ भर्ती विभाग संबंधित उमेदवारांसाठी नोटीस. २२/११/२०१५
११ ०२/०७/२०१६ डीएसडीईई शिपाई अंतिम गुणवत्ता यादी
१२ २४/०५/२०१६ सूचना संबंधित कौशल्य चाचणी प्रश्नपत्रिका आणि अंतिम उत्तर पत्रिका
१३ २८/०४/२०१६ सूचना संबंधित कौशल्य चाचणी प्रश्नपत्रिका आणि अस्थायी उत्तर पत्रिका
१४ २८/०३/२०१६ रोजी निर्धारित केलेल्या कौशल्य चाचणीच्या सुधारित वेळापत्रकांसाठी सूचना या दिनांक १६/४/२०१६ आणि १८/४/२०१६
१५ २१/०३ /२०१६ कौशल्य चाचणीसाठी अधि सूचना
१६ ०९/१२/२०१५ हरकत जमा करण्यासाठी नोटीस
१७ ३०/१२/२०१४ अद्यतन अधिसूचना
१८ ०९/१०/२०१४ भर्ती अधिसूचना