पदांची स्थिति

वर्गनिहाय पदांची स्थिति दि.०९/११/२०१६

वर्ग अ

अनु.क्रं वर्ग मंजूर पदांची संख्या भरलेल्या जागा रिक्त पदांची संख्या
नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण
1 वर्ग अ 58 54 112 41 21 62 17 33 50
2 वर्ग अ(कनिष्ठ) तांत्रिक 106 104 210 77 46 123 29 58 87
3 वर्ग अ(कनिष्ठ)अतांत्रिक 12 13 25 6 5 11 6 8 14
एकूण 176 171 347 124 72 196 52 99 151

वर्ग ब

अनु.क्रं वर्ग मंजूर पदांची संख्या भरलेल्या जागा रिक्त पदांची संख्या
नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण
1 वर्ग ब तांत्रिक 247 247 494 161 163 324 86 84 170
2 वर्ग ब अतांत्रिक 32 28 60 11 9 20 21 19 40
एकूण 279 275 554 172 172 344 107 103 210

वर्ग क आणि ड

अनु.क्रं वर्ग मंजूर पदांची संख्या भरलेल्या जागा रिक्त पदांची संख्या
नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण नामनिर्देशन पदोन्नती एकूण
1 वर्ग क 7906 3139 11045 5669 2026 7695 2237 1113 3350
2 वर्ग ड 2684 5 2689 2292 0 2292 392 5 397
एकूण 11045 3590 14635 8257 2270 10527 2788 1320 4108