जाहिरात

क्रमांक शीर्षक कार्य
ऑनलाईन अर्ज – कर्मचारी भरती – जाहिरात दि. १७/०८/२०२२ शुध्दीपत्रक
व्य.शि.प्र.संचालनालय – शा.औ.प्र.संस्थांमधील निदेशक पदभरती २०२२:ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाची लिंक
व्य.शि.प्र.संचालनालय – शा.औ.प्र.संस्थांमधील निदेशक पदभरती २०२२:जाहिरात नोंदणी व अर्ज सादर करावयाच्या मार्गदर्शक सूचना
शा.औ.प्र.संस्थांमधील निदेशक पदभरती १/२0२२
ग्रुप बी (नॉन-राजपत्रित) / ग्रुप सी / गट डी साठी भर्ती