पीपीपी आणि डब्ल्यूबीपी प्रकल्प

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी आकडेवारी

खर्चाची स्थिती मार्च २०१७ पर्यंत(रु.करोड मध्ये)

अनु.क्रं. वर्ष औ.प्र.संस्थाची संख्या वितरित निधी खर्च
1 २००७-०८ 62 155 80.35
2 २००८-०९ 55 137.5 54.03
3 २००९-१० 60 150 25.76
4 २०१०-११ 29 72.5 5.82
5 २०११-१२ 44 110 5.37
एकुण 250 625 171.6

डब्ल्यूबीए / व्हीटीआयपी आकडेवारी

खर्चाची स्थिती मार्च २०१७ पर्यंत(रु.करोड मध्ये)

अनु.क्रं घटक एकूण वाटप (केंद्र + राज्य) केंद्रीय हिस्सा (वाटप) वितरित निधी यूसी फर्निशड अद्याप अवितरीत केंद्रीय हिस्सा
1 औ.प्र.संस्थाची सुधारणा 279.00 209.25 206.80 206.29 2.45
2 अतिरिक्त निधी (औ.प्र.सं ) 65.70 49.27 39.42 8.02 9.85
3 एसपीआययू 0.68 0.51 0.51 0.51 0.00
4 आय टी डब्ल्यू/आय टी ओ टी 4.96 3.72 1.68 0.90 2.04
5 एमआयएस वाटप 4.90 3.68 3.31 3.07 0.37
6 प्रोत्साहन निधी 6.48 4.86 2.43 0.98 2.43
एकुण 361.72 271.29 254.15 219.77 17.14