ऐतिहासिक विकास

वर्ष २०१३-१४

सरकारी आणि खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची सांख्यिकी माहिती

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या उपलब्ध जागा प्रवेशित विद्यार्थी रिक्त जागा
सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी
सामान्य 307 381 76731 26564 65723 24495 11008 2069
आदिवासी 61 0 14121 0 10861 0 3260 0
महिला 15 0 4439 0 3346 0 1093 0
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 1547 0 1297 0 250 0
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 309 0 281 0 28 0
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था 2 0 361 0 514 0 153 0
एकूण 417 381 97511 26564 82022 24495 15486 2069
798 124075 106517 17555

वर्ष २०१४-१५

सरकारी आणि खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची सांख्यिकी माहिती

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या उपलब्ध जागा प्रवेशित विद्यार्थी रिक्त जागा
सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी
सामान्य 307 400 73453 30734 64218 26324 9235 9898
आदिवासी 61 0 12200 0 10528 0 1672 0
महिला 15 8 4158 0 3240 0 918 0
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 1557 0 1299 0 258 0
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 215 0 193 0 22 0
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था 2 0 481 0 365 0 116 0
एकूण 417 411 92064 30734 79843 26324 12221 9898
828 122798 106167 22119

वर्ष २०१५-१६

सरकारी आणि खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची सांख्यिकी माहिती

संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या उपलब्ध जागा प्रवेशित विद्यार्थी रिक्त जागा
सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी
सामान्य 307 416 74543 36707 65951 23858 8592 12849
आदिवासी 61 0 11876 0 10053 0 1823 0
महिला 15 4 4150 345 2964 155 1186 190
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 1205 0 944 0 261 0
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 303 0 266 0 37 0
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था 2 34 387 3861 330 2756 57 1105
एकूण 417 454 92464 40913 80508 26769 11956 14144
871 133377 107277 26100

वर्ष २०१६-१७

सरकारी आणि खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची सांख्यिकी माहिती
संस्थेचा प्रकार संस्थांची संख्या उपलब्ध जागा प्रवेशित विद्यार्थी रिक्त जागा
सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी सरकारी खाजगी
सामान्य 307 427 72000 32566 68691 29038 3309 3528
आदिवासी 61 0 11539 0 10945 0 594 0
महिला 15 4 4019 214 3642 123 377 91
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था 28 0 1431 0 1259 0 172 0
एससीपी औ.प्र.संस्था 4 0 230 0 227 0 3 0
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था 2 34 439 3243 428 2893 11 350
एकूण 417 465 89658 36023 85192 32054 4466 3969
871 133377 107277 26100