Vocational Training

Latest News

21th June,16 :
Centralized ITI Online Admission – August 2016 starts from 27 th June 2016
(Click here for Admission Time Table )

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया-ऑगस्ट 2016 दिनांक 27 जुन 2016 पासून सुरु होत आहे.
(सविस्तर वेळापत्रकासाठी येथे Click करावे)

More News